- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ( )
- Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng  ( )
- Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ( )
- Quy định mức trợ cấp, phục cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng ( )
- Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội ( )
Xem thêm