TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

04/2023/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định chính sách hỗ trợ phẩu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Đính kèm file:   

05/2023/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 

Đính kèm file:   

28/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

22/2022/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Đính kèm file:   

23/2022/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý

Đính kèm file:   

88/2022/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

2684/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về việc đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đính kèm file:   

2345/QĐ-UBND

Về việc tổ chức lại các phòng thuộc Sở và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Đính kèm file:   

25-HD/BCĐTW

Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Đính kèm file:   

42/2022/NQ-HĐND

Sửa đổi Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng

Đính kèm file:   

45/2022/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 75/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố 

Đính kèm file:   

1836/QĐ-UBND

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng  

Đính kèm file:   

08/2022/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND thành phố về việc ban hành mức chi công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND

Đính kèm file:   

01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH

Quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Đính kèm file:   

12/2022/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đính kèm file: