TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

145/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Đính kèm file:   

130/2020/NĐ-CP

Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Đính kèm file:   

32/2020/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đính kèm file:   

08/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động

Đính kèm file:   

07/2020/TT-BLĐTBXH

Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:   

120/2020/NĐ-CP

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Đính kèm file:   

115/2020/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Đính kèm file:   

112/2020/NĐ-CP

Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

Đính kèm file:   

110/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Đính kèm file:   

106/2020/NĐ-CP

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đính kèm file:   

06/2020/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Đính kèm file:   

05/2020/TT-BLĐTBXH

Quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện

Đính kèm file:   

90/2020/NĐ-CP

Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Đính kèm file:   

88/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Đính kèm file:   

62/2020/NĐ-CP

Về vị trí việc làm và biên chế công chức

Đính kèm file: