TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

29/2017/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file:     

76/2017/NĐ-CP

Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

Đính kèm file:     

15/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:     

70/2017/NĐ-CP

Quy định mức trợ cấp, phục cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Đính kèm file:     

2162/VBHD-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Đính kèm file:     

14/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:     

56/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Đính kèm file:     

47/2017/NĐ-CP

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Đính kèm file:     

11/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công

Đính kèm file:     

12/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

Đính kèm file:     

44/2017/NĐ-CP

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Đính kèm file:     

09/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp  

Đính kèm file:     

10/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

Đính kèm file:     

07/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

Đính kèm file:     

08/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file: