TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

04/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Đính kèm file:   

15/2020/QĐ-TTg

Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đính kèm file:   

38/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết thj hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đính kèm file:   

28/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đính kèm file:   

03/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ 

Đính kèm file:   

01/2020/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

Đính kèm file:   

02/2020/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị các chất dạng thuộc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương. 

Đính kèm file:   

15/2019/TT-BLĐTBXH

Quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file:   

14/2019/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

Đính kèm file:   

13/2019/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Đính kèm file:   

58/2019/NĐ-CP

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 

Đính kèm file:   

10/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ  

Đính kèm file:   

44/2019/NĐ-CP

Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 

Đính kèm file:   

29/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 Bộ Luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 

Đính kèm file:   

08/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file: