TÌM KIẾM

Từ Khóa
  

   Văn bản mới

103/2017/NĐ-CP

Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Đính kèm file:     

25/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Đính kèm file:     

23/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Đính kèm file:     

22/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đính kèm file:     

21/2017/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

Đính kèm file:     

1229/QĐ-BLĐTBXH

V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:     

20/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

Đính kèm file:     

29/2017/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đính kèm file:     

19/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Đính kèm file:     

76/2017/NĐ-CP

Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

Đính kèm file:     

18/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ 

Đính kèm file:     

15/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đính kèm file:     

16/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

Đính kèm file:     

70/2017/NĐ-CP

Quy định mức trợ cấp, phục cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Đính kèm file:     

2162/VBHD-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Đính kèm file: